گیتارهایی که پس از این که امکان استفاده موسیقیایی از آن ناممکن می شود دوباره با وسایل نجاری و حکاکی به سراغشان رفته اند تا زندگی تازه ای برای آنها بسازند. در این زندگی تازه، گیتارها به قفسه، گلدان، لامپ و یا جزیی از دکور منزل تبدیل شده اند.

روزگارنو: وقتی گیتارهای بی نوا از صدا می افتند!وقتی گیتارهای بی نوا از صدا می افتند، تازه می توانند گوشه بایستند، نگاه کنند و نگاه بینندگان را بنوازند!

خانه های زیبا از گیتارهای بی نوا!

تصاویری منتشر شده است از گیتارهایی که پس از این که امکان استفاده موسیقیایی از آن ناممکن می شود دوباره با وسایل نجاری و حکاکی به سراغشان رفته اند تا زندگی تازه ای برای آنها بسازند. در این زندگی تازه، گیتارها به قفسه، گلدان، لامپ و یا جزیی از دکور منزل تبدیل شده اند.

خانه های زیبا از گیتارهای بی نوا!

خانه های زیبا از گیتارهای بی نوا!

خانه های زیبا از گیتارهای بی نوا!

خانه های زیبا از گیتارهای بی نوا!

خانه های زیبا از گیتارهای بی نوا!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مش��غل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه