نعل بندی از مشاغلی است که به واسطه ماشینی شدن کارها در ورطه فراموشی گام بر می دارد.

خبرگزاری مهر: نعل بندی از مشاغلی است که به واسطه ماشینی شدن کارها در ورطه فراموشی گام بر می دارد. اسم نعل بند را که می شنوی یاد مرد قوی هیکلی می افتی که با پیشبند چرمی در حالی که قطرات عرق صورتش را پوشانده جلوی کوره ایستاده و فلز گداخته را با پتک روی سندان شکل می دهد نعلبندی یعنی اندازه نمودن و جفت کردن یک حلقه آهن یا استیل به پای اسب که مانع از فرسایش بیش از حد دیواره و کف سم و زخم سم و لنگش می شود. تسمه های آهنی و دراز را در کوره سرخ کرده و با استفاده از ضربات چکش به شکل نعل دست یا پا در آورده و سپس سوراخ می کنند. سپس نعل آماده شده را بر کف سم میخ می کنند.

نعل بند
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه