سه تصویر از نان سنگکی قدیم، اولین تصویر بعنوان قدیمی ترین عکس نانوایی سنگکی نامبرده شده بود.

جوان و تاریخ: سه تصویر از نان سنگکی قدیم، اولین تصویر بعنوان قدیمی ترین عکس نانوایی سنگکی نامبرده شده بود.

قدیمی‌ترین عکس نان سنگک

قدیمی‌ترین عکس نان سنگک

قدیمی‌ترین عکس نان سنگک
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه