هنرمند Rebecca Jewell دست به خلق آثاری زیبا و با قدمتی تاریخی زده است. او بر روی پر های پرندگان نقاشی های زیبایی می کشد.

تاپ ناپ: هنرمند Rebecca Jewell دست به خلق آثاری زیبا و با قدمتی تاریخی زده است. او بر روی پر های پرندگان نقاشی های زیبایی می کشد. این هنر در گذشته که ازپر برای نوشتن استفاده می شد رایج بوده و این هنرمند بار دیگر برای تبلیغ محافظت از پرندگان در حال انقراض از این هنر زیبا استفاده کرده است.

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 1

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 2

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 3

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 4

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 5

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 6

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 7

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 8

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 9

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 10

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 11

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 12

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 13

نقاشی های زیبا از پرنده ها روی پر +عکس - تصویر 14
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه